سرپرستی

سرپرست داخلی آسایشگاه : 33806555_031 

فاکس آسایشگاه : 33806558_031

اطلاعات :  9_33806551_031