سرپرستی

سرپرست داخلی آسایشگاه:33806555

فاکس آسایشگاه :33806558 

اطلاعات:9 -33806551