سالمندان مجهول الهویه

 

مجهول الهویه ام زیرا....

بی نام نشانم زیرا عواطف یخ زده فرزندان و خانواده ام مرا راهی کوچه و خیابان های شهر نمود بی آنکه جرمی مرتکب شده باشم،می گفتند دچار فراموشی شده ای،دست و پاگیرهستی ،آری درست می گویید از بس که نصیبم از شما خشونت بود و ظلم حالا دیگر حتی نامم را نیز فراموش کرده ام ،نمی دانم به کدامین خانواده تعلق دارم ،راه خانه را گم کرده ام ،دلم آسایش می خواهد و سال ها سکوت عمیق....به راستی گناهم چه بود که باعث شدی مرا مجهوال الهویه بخوانند؟

 

 

سالمندان مجهول الهویه ساکن درآسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه

فرشته اسلامی فاطمه محمد وند غلامحسین آبنیز
مهدی شمعی علی کریمی صدری
احمد روزبهانی جواد عبد حلمی

حیدر احمد خدارحم کیانی