اخبار روزانه صادقیه


تاسوعاي حسيني در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان(دومين آسايشگاه بزرگ كشور)

روابط عمومي آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان‚در روز اول آبان ماه 94 كه مصادف بود با روز تاسوعاي حسيني طبق معمول سنوات گذشته ‚هيئت عزاداران امام حسين(ع) فضاي سالمندان صادقيه را به عزاخانه امام حسين(ع) تبديل كردند و سالمندان كه در انتظار فرزندانشان بودند وكسي سراغ آن ها را نمي گرفت به محض شنيدن صداي عزاداران با آن ها هم صدا شدند و گريه وناله سردادند كه هر سنگدلي را اشك فشان و عزادار مي نمود.

از صبح تا ظهر فضاي معنوي و عزاداري بي ريايي برپا بود و مردم خير نيز با اهداي گوشت‚غذا و...به عيادت سالمندان عزيز مي آمدند.