همکاری افتخاری

شکرانه بازوی توانا ، بگرفتن دست ناتوان است

همكاران افتخاري خيريه سالمندان صادقيه:

 

جناب آقاي دكتر ايرج فرجامي متخصص زنان ‚مدتهاست به صورت افتخاري امور مربوط به بيماري زنان سالمندان خيريه صادقيه را انجام مي دهند.ايشان ميگويند هدف در طب سالمندان ‚راهنمايي آنان در راستاي رعايت موازين تندرستي است در اين صورت با پيشگيري از هر گونه بيماري در صورت لزوم درمان با ياري خداي بزرگ بهتر و آسان تر امكان پذير خواهد بود.

 

 

 

 

 

جناب آقاي دكتر علي قاسمي جراح و متخصص چشم‚مدت هاست به صورت افتخاري امور مربوط به چشم پزشكي سالمندان صادقيه را انجام مي دهند.ايشان هدف خود را خدمت رساني به سالمندان بي بضاعت مي دانند.

 

 

 

 

 

سركار خانم فائقه مجدي وكيل پايه يك دادگستري سالهاست به منظور حل و فصل مشكلات حقوقي خيريه سالمندان صادقيه‚به صورت افتخاري و با دل و جان و عشق قبول زحمت نمودند و چه زيبا مي گويند :چه نيكو رقم زد آن يار جاودانه ايامم را كه توفيق خدمت به پدران و مادراني داشته باشم كه در ميانه ي راه زندگي در غبار بي مهري مانده اند.

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر محمد تقی سمیع زاده جراح_دندان پزشک به صورت افتخاری امور مربوط به دندان پزشکی خیریه سالمندان صادقیه را انجام می دهند.

 

 

 

از آن جا که اساس و بنیان این موسسه بر پایه نیکوکاری است همچنین به دنبال درخواست های مکرر بازدید کنندگان جهت همکاری افتخاری ،شما نیز می توانید چنانچه متمایل به همکاری هستید با شماره تماس روابط عمومی آسایشگاه و نشانی اینترنتی ما نوع توانمندی خود را اعلام نمایید تا در اسرع وقت نحوه ی شروع فعالیت اعلام گردد.

اطلاعات :9-33806551

نشانی اینترنتی :ssadegieh@yahoo.com