فیزیوترا‍‍‍‍‍‍بی

 

فیزیوتراپی:

دراین واحد سه روز درهفته خدمات براساس تجویز پزشک متخصص و کارشناسان فیزیوتراپی به سالمندان ارائه می گردد.