دندان بزشکی

دندانپزشکی :

درهفته طی یک الی دو بار توسط پزشک خدمات دندانپزشکی و دندانسازی در درمانگاه این موسسه خیریه به سالمندان ارائه می گردد.