توانبخشی

دربخش توانبخشی آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه نیز به طور روزانه ،سالمندان خدمات درمانی را باحضور پزشک دریافت می کنند.